راهنماي طبقات
ساختمان اداري طبقه اول
شماره  اتاقنام واحد
15تلفن خانه
16دفتر سوپروايزر باليني
17مسئول بهداشت و تغذيه
18مسئول دارويي
19پايگاه مقاومت و انجمن اسلامي
20داروخانه
21فني دارويي
22فيزيوتراپي
23صندوق درآمد
24بايگاني مدارك پزشكي
25پذيرش بيمار
26درمانگاه داخلي
27درمانگاه جراحي
28واحد مددکاری اجتماعی - واحد رسیدگی به شکایات
ساختمان اداري طبقه دوم
1دفتر پرستاري
2دفتر مديريت
3تداركات
4حاكميت باليني - بهبود کیفیت
6آموزش / ماشين نويس
7امور اداري
8بايگاني پرسنلي
9رئيس حسابداري
10حسابداري هزينه
11حسابداري درآمد - ترخيص
12اموال - نماينده بيمه
13server
14نماز خانه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-3 10:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ