رئيس اداره امور عمومي  و مسئول خدمات وامور قراردادها  (كارشناس )

نام ونام خانوادگی :
آقاي نصیری

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت بازرگانی

شرح وظايف  :
 

-نظارت بر حسن جريان كليه امور واحد تحت سرپرستي
-رسيدگي به فرمهاي پرشده استخدامي به منظور حصول اطمينان از صحت پاسخ آنها
-تهيه پيش نويسهاي كارگزيني از قبيل پيش نويس احكام انتقال ،ترميم حقوق،مرخصي ،معذوريت ، ترفيع ، اضافه كار و نظير آن باطلاع مقام مافوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوط
-رسيدگي به پيشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به امور استخدام ، تبديل، وضع استخدامي ، ترفيع ، بازنشستگي و تعيين برقراري حقوق بازنشستگي و يا وظيفه .
-برنامه ريزي و تمشيت و سرپرستي امور مختلف كارگزيني
-اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر
-شركت در كميسيونها و جلسات مختلف
-مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي قوانين و مقررات مورد عمل
-اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري
-تهيه گزارشات لازم

- نظارت بر انجام امور مربوط به انتظامات ،تلفنخانه ،نقليه و شركت خدماتي
-نظارت بر انجام خدمات عمومي ساختمان بيمارستان .
-تعيين محل كار و ساعات كشيك كاركنان مربوطه .
-راهنمايي و دادن تعليمات لازم به كاركنان تحت سرپرستي و مراقبت در حين انجام وظايف محوله
-انجام ساير امور مربوطه .
 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-28 11:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ