مسئول پذيرش و مدارك پزشكي
نام ونام خانوادگي : خانم صديق   - كارشناس مدارك پزشكي

شرح وظايف
-برنامه ريزي و نظارت بر نحوه كار كاركنان مربوطه .
-تنظيم آمار روزانه ،ماهانه و سالانه از تعداد بيماران بستري مرخص شده و در گذشتگان بيمارستان.
-احتساب درصد اشغال تخت هاي بخش هاي بيمارستان به تفكيك .
-تهيه آمار مراجعين به درمانگاه ،راديولوژي،آزمايشگاه و اتاق عمل .
-انجام امور بايگاني پرونده ها براساس روش هاي تعيين شده .
-همكاري با كادر پزشكي در زمينه هاي تحقيقات از پروند هاي بيماران .


واحد مدارك پرشكي
واحد پذيرش

واحد آمار
واحد كدگذاري


  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-31 8:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ