مدير دفتر پرستاري

نام ونام خانوادگی : زهرا سیف الاسلامی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری

شرح وظايف
:
-نظارت و سرپرستي كادر پرستاري بر اجراي دقيق موازين شرعي.
-نظارت در برنامه ريزي در جهت ارتقاءكمي وكيفي خدمات پرستاري و ارزشيابي كاركنان.
-نظارت روزانه دربخش ها،درمانگاههابه منظورحصول اطمينان از حسن انجام كار.
-تلاش در جهت اطلاع از آخرين پديده هاي پرستاري و ارائه پيشنهادات لازم.
-عزل ونصب سوپروايزرهاوپرستاران دربخش هاي مختلف.
-ايجادانگيزه و ارائه فرضيه هاي آموزشي در آموزش ضمن خدمت.
 
-همكاري بامسئولين بيمارستان و نظارت برحسن امور خدمات پرستاري در طول شبانه روز.
-شركت در جلسات مختلف بيمارستان .

شماره تماس : 38217094
38219634- داخلي 208

 
سوپروایزر بالینی
 
نام ونام خانوادگی :
سکینه ابطحی - کارشناس پرستاری
نام ونام خانوادگی :
سودابه سيد رئوفي-كارشناس پرستاري

شرح وظايف :
-نظارت برخدمات پرستاري بخش ها در طول شبانه روز .
-پيگيري دستورات پزشك معالج به منظور ارائه بهترين مراقبت از بيماران.
-نظارت برانجام امور جاري بيمارستان در اوقات غير اداري .
-اخذ گزارش كليه فعاليت ها از شيفت ماقبل و ارائه گزارشات حال بيماران به پزشك معالج.
-ارزشيابي كار كادر پرستاري از نظر نحوه مراقبت و حين همكاري آنان .
-سركشي از واحدهاي مختلف بيماران در مدت كشيك .
-ارائه گزارشات لازم به مافوق .
 

سوپروایزر آموزشی و کنترل عفونت
نام ونام خانوادگی : ناديه خانچی - کارشناس پرستاری

شرح وظايف :
-بررسي نيازهاي آموزشي پرسنل پرستاري و همكاري در برنامه آموزش ضمن خدمت
-نظارت بر اجراي نيازهاي آموزشي و درماني با توجه به نوع فعاليت بخش ها مطابق استاندارد ها .
-نظارت و اجراي طرح هاي بهداشتي در جهت پيشگيري و عدم گسترش عفونت در بيمارستان
-تشكيل كنفرانس هاي علمي .
-طرح ريزي و تنظيم و هدايت برنامه هاي آموزشي .
-آشنايي پرسنل جديد پرستاري به مقررات دفتر پرستاري .
- ثبت موارد عفونت های بیمارستانی بر اساس راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی
- تشکیل پرونده بهداشتی برای کلیه پرسنل
- انجام واکسیناسیون بر علیه هپاتیت

 


شماره مركز :( 43-38219638    داخلي :208)           مستقيم : 38217094
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-29 11:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ