اعضا و وظايف :

شرح وظایف کمیته بحران بیمارستانی

قبل از بحران :
* هماهنگی برگزاری جلسات کمیته بحران بیمارستان حداقل یکبار در ماه پیگیری مصوبات صورتجلسات
* ارزیابی خطر HSI ، تحلیل مخاطرات ، آسیب پذیری ، ظرفیت های بیمارستان
* تدوین برنامه فراخوان اعضاء تیم پاسخ اضطراری و جانشین های تعیین شده
* تدوین سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی ( HICS ) و شرح وظایف
* مشارکت در طراحی و اجرا و نظارت بر برگزاری مانورهای سالیانه
* نظارت بر آموزش کامل تمامی کارکنان بیمارستان به تناسب نقش ها و مسئولیت ها در برنامه مربوطه
* مشارکت در انجام ممیزی داخلی  براساس اعتباربخشی
* تهیه گزارش و مستندسازی برنامه های آموزشی و ...
* طراحی سامانه هشدار سریع دربیمارستان و نظارت بر حسن اجرای آن

حین بحران:
* فعال سازی بیمارستان در زمان بروز بحران
* مستندسازی فرآیندها
* نظارت بر انجام وظایف ، مسئولیت های تعیین شده در مراحل حین و بعد از بحران

 بعد از بحران :
* پایش و اندازه گیری فرآیندها و بهبود و اصلاح موارد لازم
* ارائه راهکار برای تقویت عملکرد و تجهیز بیمارستان ( زیر ساخت ، خرید ، نیروی انسانی ، محیط کار ) در رابطه با بحران های درون و برون سازمانی

 

 

 
 

 
 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-7-4 7:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ