راهنماي  ارجاع بیماران سوختگي  پس از ارزیابی واحیای اولیه به مركزسوختگي
 • سوختگي نیمه ضخامت partial thickness)) با وسعت بيش از 10% سطح بدن
 •  سوختگي تمام ضخامت(Full thickness) در همة گروه هاي سني
 •  سوختگي هاي  در ناحيه صورت، دست ها ، پا ها، دستگاه تناسلي  خارجي، نشيمنگاه يا مفاصل بزرگ مثل زانو يا آرنج.
 • سوختگي هاي الكتريكي ازجمله رعدوبرق.
 • سوختگي هاي شيميايي.
 • سوختگي تنفسي .
 • بيماراني كه داراي بيماريهاي زمينه اي بغرنج هستند .
 • وجود صدمات ديگر همراه با سوختگي مثل شكستگیها منوط براينكه ريسك سوختگي بالاتر باشدو اگر خطر فوری تروما بیشتر باشد، ابتدا بیمار باید در مرکز تخصصی تروما بستری شود.
 • بيماراني كه مراقبت ويژه اجتماعي، روحي - رواني خوبي يابازتواني نياز دارند.
 • كودكان باسوختگي كه درمراكز فاقد نيرو متخصص درزمينه مراقبت از اطفال بستري هستند.

واحدآموزش بيمارستان
بازبيني زمستان 1389
 
دستور العملهاي بستري كردن بيماران مراجعه كننده به اتفاقات سوختگي
توضيح:
براي بيماراني كه نياز به بستري كر دن دارند كلمه بستري قيد شده است .

براي بيماراني كه نيازبه بستري كردن حد اقل 24 ساعت دارند عبارت تحت نظر بودن وآنهائيكه Hydration نياز دارندكلمة Observe قيد شده است.

1-سوختگي درجه 2براي تمام سنين بالاي 10%:   بستري.

2-سوختگي درجه 2 10- 5%: Observe

3-سوختگي درجه2ويا3 ، نوزادان(زير30 روزگي)با هر درصد سوختگي : Observe{درصورتيكه جزو Indications (موارد لازم)بستري نباشد}

4-سوختگي درجه 3 ، بالاي 5% براي تمام سنين با نظر پزشك درموارد خاص مثل خطر (Compartment syndrom) بستري.

5-سوختگي صورت وقتي كه خطر (Edema)و مشكلات تنفسي باشد : بستري.

6-سوختگي (Genitalia)(وقتي كه به تنهايي يا با ساير نقاط با در صد كم همراه باشد مي توان در صورت Orient بودن بيمار يا همراهانش (والدين كودك )باInt folley مرخص وFollow شود در غير اين صورت بستري شود.

7-(Respratory burn ) Inhalation injury   : بستري.

8- : Mechanical trauma بستري .

9-:   Medical problemالبته بسته به نظر پزشك نوع و شدت بيماري و درصد سوختگي بيمار دارد مثلاً بيمار ديابتي با سوختگي 2و3،بالاي 5%نياز به بستري دارد وبيماريهاي مهم قلبي مثل دريچة مصنوعي ويا اختلالات انعقادي و

 *نكته: در صورتي كه مشكلات داخلي بيمار بيشتر از مشكل سوختگي وي باشد بايد به بخشهاي داخلي منتقل شود .

10-Electrical burn  با درصد بالا طبق موارد توضيح داده شده بستري شودوبا درصد پايين Observe
(For heart monitoring)
11-Child abuse وزماني كه والدين كودك قادر به مراقبت صحيح از وي نباشد بستري شود.

 Special social problem    12-  مثلاً زماني كه بعد مسافت محل زندگي بيمار انقدر باشد كه قادر به مراجعه مرتب جهت درمان سر پايي نباشد بستري شود.

13-Significant chemical injury of skin بستري شود .

14-بيماران با مشكلات روحي (حد اقل جهت حمايت روحي ، بيمار) مدتي Observe باشد.

*نكته: هر بيمار با تشخيص  Suicide نياز به order جهت مشاورةروانپزشكي دارد.

15-زخمي كه در پيگيري opd  دچار عفونت شده باشد .يا فردي كه اولين بار با سوختگي عفوني مراجعه كرده است.

16- باتوجه به وسعت زخم دربيماران سرپا ئي وكليه بيماران بستري تلقيح توكسوئيد الزامي است .

17 – دربيماران بستري با توجه به تاريخچه واكسيناسيون بيمار واكسن كزاز تزريق مي گردد.

18-چنانچه بيمار سوختگي انديكاسيون هاي بستري يا Observe رانداشته باشدواز درد شديد رنج مي برد تاتسكين درد دربيمارستان Observe مي شود.

اقدامات اوليه هنگام مراجعه بيمار به اتفاقات سوختگي :

بيماران سرپايي :
1- ويزيت پزشك وتعيين درصد وعمق سوختگي
2-اطمينان از باز بودن راه هوايي
3-پانسمان زخم سوختگي
4-تعيين نوبت مراجعه بعدي به اتفاقات با نظر پزشك

بيماران بستري :
1-ويزيت پزشك وتعيين درصد وعمق سوختگي
2-برقراري درمان وريدي به دستور پزشك ( براساس فرمول پاركلند )

3-محاسبه سرم دربزگسالان :
 • وزن × درصد سوختگي × 4 سي سي= ميزان سرم 24 ساعت اول
 • 2/1 مايع را در 8ساعت اول و 2/1 آن را در 16 ساعت تزريق مي شود
 • نوع سرم تزريقي در 24 ساعت اوليه رينگر لاكتيت يا رينگر باشد
 • درصورتيكه بيمار دچار سوختگي تنفسي باشد فرمول محاسبه سرم :
 • وزن × درصد سوختگي × 5.7 سي سي= ميزان سرم 24 ساعت اول در سوختگي تنفسي
ميزان سرم 24 ساعت دوم بزرگسالان :
نصف 24 ساعت اول ونوع سرم D/W 5% يا D/S يا سرم قندي نمكي مي باشد.
         4. محاسبه سرم در كودكان از30 كيلو وزن به پائين :
وزن × درصد سوختگي × 4 سي سي= ميزان سرم 24 ساعت اوليه ( نوع سرم رينگر لاكتيت يا رينگر) & سرم نگهدارنده ( بعلت بيشتر بودن سطح بدن نسبت به بزرگسالان به سرم كودكان اضا فه شده است )
 محاسبه سرم نگدارنده :
10 كيلو اول × 100 سي سي
10 كيلو دوم ×50 سي سي نوع سرم قندي نمكي
10 كيلو سوم × 20 سي سي

ميزان سرم 24 ساعت دوم كودكان :
نصف 24 ساعت اول ( فرمول پاركلند )  {  سرم   D/W 5% يا D/S }+ سرم نگدارنده مي باشد{سرم قندي نمكي}.

5.اجرايي دستورات پزشك ( فرستادن آزمايشات اوليه و .................)
6- براي جلوگيري از استرس اولسر وآسپيراسيون :
A.   بيمار بمدت 24 ساعت N.P.O   باشد ودر صورت داشتن سوختگي تنفسي بمدت 48 ساعت
B.    شروع آنتي اسيد ازجمله سايمتدين يا را نيتيدن تزريقي و شربت AL .Mg
C.    درصرت نياز گذاشتن NGT ( خصوصاً سوختگي بالاي 20% )
 
7.جهت چك I&O  واطمينان از دادن سرم به ميزان لازم بيمار گذاشتن سوند ادراري لازم مي باشد.
                     ميزان نرمال URIN OUT POT
A.   در بزگسالان 30 سي سي در ساعت
B.    در اطفال hr  / Kg 1.5cc /  تا cc1
8. آزمايشات اوليه خون شامل (, HB , WBC, Electrolyte , ALB, BUN,HCT,FBS,U/A,RH) انجام شود.
9.  نوشتن گزارش زخم وپرستاري
10.چك اوليه علائم حياتي بيمار
11. درصورتيكه بيمار electrical burn باشد
A.   گرفتن نوار قلب ( بعلت آريتمي احتمالي كه ايجاد مي شود ) بمدت 3 روز الزامي است
B.    فرستادن U/A( بعلت ايجاد هماچوريا دراين بيماران )
12.  فرستادن بيمار به بخش مربوطه ( اطفال ، زنان ، مردان، ICU ) پس از هماهنگي با مسئول بخش .
                                                               
                                                                رياست وسوپروايزر آموزشي بيمارستان
                                                                   بازبيني شده در زمستان 1389
  
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-28 12:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ