مقررات ورود  به داخل بخش سوختكي

-با توجه به رعايت كنترل عفونت در بخشهاي سوختگي هرگونه تردد اضافي ممنوع مي باشد .

-قبل از ورود به بخش آيفون كنار بخش زده شود .

-در صورتيكه فرد وارد شونده پرسنل كادر درماني ( پرستار ، پزشك ) و يا خدمه سيار باشد قبل از عبور از خط قرمز جلوي در بخش ، بايستي گان و كفش مخصوص پوشيده و پس از شستشوي دستها به بخش وارد شود .

-در صورت نياز به ملاقاتي بيمار قبل از ورود بايستي مسئول بخش با مسئول نگهباني هماهنگي لازم را انجام داده باشدو در هنگام ورود به بخش گان و كفش مخصوص پوشيده و پس از شستشوي دست كنار بيمار خود برود . از آوردن وسايل اضافي به داخل بخش خودداري گردد .

-اگر نياز به وارد شدن به اتاق بيماران عفوني و ايزوله باشد بايستي گان مخصوص كه نزديك در اتاق اين بيماران نصب گرديده پوشيده و ماسك زده شود.

مقررات مربوط به خروج از بخش

به هنگام خروج از بخش بايستي گان پوشيده شده را در همپر مخصوص قرار داده ، دمپايي را نيز در محل خود بگذارد .

-قبل از خروج از بخش مجدداً دستها شسته شود.

مقررات مربوط به پانسمان سوختگي

-شستشوي دستها انجام شود.

-ترالي پانسمان به ترتيب زير آماده شود:

1-ابتدا ترالي  با محلول ضد عفوني تميز گردد.

2-دستكش استريل پوشيده شود.

3-يك شان استريل روي طبقه اول كشيده شود.

4-باند و گاز از شان جدا و روي طبقه اول گذاشه شود.

5-قيچي و سو چرست باز و درهمين طبقه گذاشته شود.

6-دستكش استريل، تانگ بليد، باند بر اساس نوع زخم ، پنس ، گاز وازلين ، نرمال سايلين و بتادين در طبقه دوم قرار داده شود.

-هنگام انتقال بيمار به اتاق پانسمان دمپايي وي تعويض شود

-قبل از شروع پانسمان پرو سيجر براي وي توضيح داده شود

-         سر و كليه قسمتهاي سالم بدن شسته شود

-         تعويض دستكش توسط پرستار سير كولار انجام شود

-     پانسمان بيمار در اتاق پانسمان توسط توسط پرستارسيركولار باز شود و در صورت چسبيدن گاز بوسيله آب و يا نرمال سايلين خيس شود

-         گاز وباند جدا شده در سطل زباله مخصوص ريخته شود

-         تعويض دستكشها توسط پرستار اسكراب انجام شود

-         پرستار اسكراب در يك كاسه يا Basin استريل مقداري گاز استريل قرار دهد

-         توسط پرستار  سير كولار براي هر بيمار مقدار مورد نياز پماد روي گاز گذاشته شود

1-هنگام باز نمودن پمادهاي لوله اي در پماد باز شود و از چيدن لوله خودداري گردد .

2-در مصرف پماد هايي كه در قوطي وجود دارد ( سر قوطي را وارونه در محل قرار داده تا در صورت نياز مجدد استريل باشد)

3-جهت هر بيمار پماد جداگانه مصرف شود.

-         مقداري بتادين اسكراب و سپس نرمال سايلين به داخل كاسه اضافه شود .

-         زخم بايد توسط گازهاي آغشته به ماده ضد عفوني تميز شسته شود .

-         در صورت وجود خونريزي يا عفوني بودن زخم از بتادين سلوشن استفاده شود .

-         در صورت استفاده از بتادين سلوشن به مدت 5 دقيقه روي زخم قرار گيرد .

-         در صورت وجود بافتهاي مرده با كشيدن تانگ بليد استريل روي آن ويا با كمك پنس و قيچي زخم را دبريد شود .

-         شستشو و تميز شدن زخم انجام گيرد.

-         تعويض دستكش توسط دو پرستار انجام گيرد .

-         زخم بيمار با حوله خشك شود .

-         به كمك تانگ بليد يا گاز استريل پماد به اندازه كافي روي زخم گذاشته شود .

-         بر اساس وضعيت زخم آنر ا موضع به موضع از زخم تميز به عفوني پانسمان شود .

-         در پايان پانسمان گان استريل به بيمار بپوشانيده شود.

-         در انتها وسايل استفاده شده شسته شود و اتاق پانسمان مرتب گردد .

-         بعد از هر پانسمان تمام اتاق و ديوارها با آب شسته شود .

-     سكوي اتاق در پايان هر پانسمان با مواد پاك كننده و برس شسته شده و سپس با محلول دكونكس 2% با دستگاه اسپري كننده يا شستن با آب و وايتكس 5% به نحوي كه در سكو جاري شود .

-         در اتاقهاي پانسمان اشعه (لامپ UV ) به مدت 8 ساعت از ساعت 11 شب لغايت 7 صبح روز بعد روشن گذاشته شود .

 مقررات مربوط به پانسمان گرافت و دانور

-شستشوي دستها انجام شود

-ترالي پانسمان به ترتيب زير آماده شود

-ابتدا ترالي با محلول ضد عفوني تميز شود

-دستكش استريل پوشيده شود

-يك شان استريل روي طبقه اول كشيده شود

-باند و گازاز شان جدا و روي طبقه اول گذاشته شود

-قيچي باز و در همين طبقه گذاشته شود

-دستكش استريل ، تانگ بليد ، باند بر اساس نوع زخم ، پنس ، گاز وازلين ، نرمال سيلين در طبقه دوم قرار داده شود

-هنگام انتقال بيمار به اتاق پانسمان دمپايي وي  تعويض شود

-قبل از شروع پانسمان پروسيجر براي وي توضيح داده شود

-سر و كليه قسمتهاي سالم بدن شسته شود

-تعويض دستكش توسط پرستار سير كولار انجام شود

-پانسمان بيمار در اتاق پانسمان توسط پرستارسير كولار باز شود كه بايد با (N/S) يا آب گازها كاملاً خيس شود و در صورت چسبيدن گازها بايد با تانگ بليد روي ناحيه گرافت گذاشته و به آرامي گازها  برداشته شود.

-گاز و باند جدا شده در سطل زباله مخصوص ريخته شود

-         تعويض دستكش ها توسط پرستار اسكراب انجام شود

-         پرستار اسكراب در يك كاسه  استريل مقداري گاز استريل قرار دهد

-     توسط پرستار سيركولار مقداري نرمال سيلين به داخل كاسه استريل اضافه شود(براي نواحي گرافت و دانور بتادين استفاده نمي شود ).

-براي هر بيمار مقدار مورد نياز پماد روي گاز بگذاريد ( براي ناحيه گرافت و دانور  از نيتروفورازون استفاده مي شود

1-هنگام باز كردن پمادهاي لوله اي در پماد باز شود و از چيدن لوله خودداري گردد

2-جهت هر بيمار پماد جداگانه مصرف شود

زخم بايد توسط گازهاي آغشته به نرمال سيلين آهسته شسته شود

 -         بطوريكه گازها روي زخم گذاشته و برداشته شود .

-         در صورتيكه نقاط هماتوم روي زخم گرافت باشد با نيدل خالي گردد

-         تعويض دستكش توسط دو پرستار انجام گيرد

-         زخم بيمار با گاز يا حوله استريل خشك شود

-     به كمك تانگ بليد يا گاز استريل به آرامي روي زخم ها پماد زده و روي آن گاز وازلين گذاشته و گاز استريل روي آن قرار داده و بوسيله باند بسته شود.

-         در پايان گان استريل به بيمار پوشانيده شود.

 نكات قابل توجه

زخم هاي ناحيه گرافت و دانور با نظر پزشك 3 تا 5 روز بعد از عمل جراحي باز مي شود

-ناحيه دانور و گرافت همزمان در يك روز باز مي شود

-در صورتي كه نواحي گرافت و دانور ترشح داشته يا  احتمال خونريزي دارد با نظر پزشك زودتر از موعد باز شود

-پانسمان اين نواحي به صورت يك روز در ميان انجام مي شود . چنانچه محل عفوني باشد يا ترشح داشته باشد با نظر پزشك ممكن است روزانه پانسمان شود

 مقررات مربوط به شستشو و ضد عفوني كردن اطاقهاي پانسمان بيماران و بعد از اتمام كليه پانسمانها

 1-انداختن شيتهاي آغشته به مواد ضد عفوني كننده در قسمت ورودي اتاقهاي پانسمان در زمان انجام پانسمانها

2-شستن سكوي اتاق در پايان هر پانسمان (بين پانسمانها) با مواد پاك كننده (تايد) و برس

3-سپس ضد عفوني كردن سكوي پانسمان با محلول دكونكس 2% با دستگاه اسپري كننده يا شستن با آب و وايتكس 5% به نحوي كه وايتكس و آب در سكو جاري شود

4-شستن سكو با آب ساده پس از 5 دقيقه در صورت استفاده از محلول دكونكس 2% و بعد از 20 دقيقه در صورت استفاده از وايتكس

5-نظافت كردن كلي اتاق پانسمان با تايد و آب بعد از اتمام كليه پانسمانها

6-اسپري كردن محلول دكونكس 3% در كليه زواياي اتاق و سكوي پانسمان و يا شستن كامل با ريختن محلول وايتكس 5%

7-استفاده از دستگاه هوانيك هفته اي دوبار ( شنبه و سه شنبه ) و در موارد عفوني به دفعات بيشتر به مدت 2 ساعت بعداز اتمام شستشو و ضد عفوني كردن اتاق پانسمان

8-روشن كردن هر روزه اشعه (لامپ UV اتاقهاي پانسمان )به مدت 8 ساعت ( از ساعت 11 شب تا 7 صبح فردا )

تبصره:  به منظور جلوگيري از ايجاد مقاومت نسبت به مواد ضد عفوني لازم است از مواد فوق ( وايتكس و دكونكس ) به صورت دوره 10 روزه استفاده شود .

 

 

 

مقررات مربوط به چارج نوار قلب ، كت دان ، CVP ، استفاده از آمبولانس

 

 

هر كدام از موارد فوق چارج و برگه مخصوص دارندكه پس از انجام موارد براي بيمار پر شده و تحويل حسابداري داده مي شود.

مقررات مربوط به نمونه گيري جهت كشت از هوا و سطوح

-جهت گرفتن كشت از هوا بايستي محيط كشت را در شرايط كمي مرطوب به مدت 15 دقيقه باز كرده و در مجاورت هواي اتاق قرار داد .

-جهت ارسال نمونه كشت از سطوح بايستي سواب را در محيط كشت خيس نموده و به صورت زيكزاك و چرخشي در سطحي به وسعت 20 سانتي متر مربع حركت دهيد . فرستادن كشت بوسيله سواب خشك صحيح نمي باشد

جهت گرفتن كشت از لوله هاي خرطومي بايستي مايع كشت را از يك طرف لوله وارد و پس از تكان دادن از طرف ديگر در ظرف كشت بريزند.

 

 

 

مقررات مربوط به نمونه گيري جهت كشت از هوا و سطوح

 

 

 

 

 

 

-جهت گرفتن كشت از هوا بايستي محيط كشت را در شرايط كمي مرطوب به مدت 15 دقيقه باز كرده و در مجاورت هواي اتاق قرار داد .

 

 

 

-جهت ارسال نمونه كشت از سطوح بايستي سواب را در محيط كشت خيس نموده و به صورت زيكزاك و چرخشي در سطحي به وسعت 20 سانتي متر مربع حركت دهيد . فرستادن كشت بوسيله سواب خشك صحيح نمي باشد

 

 

جهت گرفتن كشت از لوله هاي خرطومي بايستي مايع كشت را از يك طرف لوله وارد و پس از تكان دادن از طرف ديگر در ظرف كشت بريزند.

 

   راهنماي  ارجاع بیماران سوختگي  پس از ارزیابی واحیای اولیه به مركزسوختگي

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-7-4 8:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ